CREATE ACCOUNT

About Hütter Safety America

Hütter Safety America (nederlands)

Per 1 januari 2018 is Hütter Safety America (HSA) een aparte entiteit en handelt sindsdien geheel voor eigen rekening en verantwoordelijkheid in Latijns-Amerika en daarbuiten. Met HSA heeft in het verleden een distributierelatie bestaan met de in Nederland gevestigde Hütter Organisatie (Hütter Veiligheid B.V. en Hütter Safety International B.V.), maar deze is in 2020 geëindigd. Inmiddels kunnen Hütter Veiligheid B.V. en Hütter Safety International B.V. derhalve geen verantwoordelijkheid meer dragen voor de HSA-activiteiten.

Solutiones de Altura resp. Hütter Safety America maken zich sinds kort schuldig aan oneerlijke concurrentie en misleiding door zich uit te geven als officiële exclusieve distributeurs van de Hütter veiligheidsproducten en Scope producten voor de landen in Latijn America.

Hütter Safety International B.V. is evenwel de enige officiële rechthebbende voor deze Hütter- en Scope producten en systemen, merken, product- en certificaten en verklaart hierbij dat de distributieovereenkomsten met HSA sinds 2020 is geëindigd. 

Om aan de verwarring, concurrentievervalsing en opzettelijke misleiding een eind te maken, en om verdere inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te voorkomen, is de Hütter Organisatie een juridische procedure tegen Hütter Safety America begonnen in Nederland.

Hütter Safety America (english)

As of January 1, 2018, Hütter Safety America (HSA) is a separate entity and has since acted entirely on its own account and responsibility in Latin America and beyond. A distribution relationship existed with HSA in the past with the Netherlands-based Hütter Organisation (Hütter Veiligheid B.V. and Hütter Safety International B.V.), but this ended in 2020. In the meantime, Hütter Veiligheid B.V. and Hütter Safety International B.V. can no longer bear responsibility for the HSA activities.

Solutiones de Altura resp. and Hütter Safety America, have recently been guilty of unfair competition and deception by posing as official exclusive distributors of Hütter safety products and Scope products for the countries in Latin America.

Hütter Safety International B.V. is the sole official rights holder for these Hütter and Scope products and systems, brands, product and certificates and hereby declares that the distribution agreements with HSA have been terminated since 2020. 

In order to put an end to the confusion, distortion of competition and deliberate deception, and to prevent further infringement of its intellectual property rights, the Hütter Organisation has started legal proceedings against Hütter Safety America in the Netherlands.

TOP