CREATE ACCOUNT

Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met afnemers en/of opdrachtgevers (hierna te noemen: afnemer) voor de verkoop van producten, het verrichten van diensten en/of uitgebrachte offertes door Hütter Veiligheid B.V. (hierna te noemen Hütter), mondeling dan wel schriftelijk. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34077849.
1.2 Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Hierbij vervallen de vorige voorwaarden.
1.3 Deze voorwaarden sluiten de toepassing van andere voorwaarden uit, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen door afnemer en Hütter. Ten aanzien van de website gaat afnemer akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden tot 8 weken na de datum van uitbrengen, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding door Hütter, dan wel na uitvoering van de overeenkomst.
2.3 Alle stukken waarin aanbiedingen zijn neergelegd, tekeningen, beschrijvingen e.d. vormen eigendom van Hütter. Deze gegevens mogen niet aan derden ter kennis of ter beschikking worden gebracht.
2.4 Budgetoffertes zijn prijsopgaven op basis van de klant aangeleverde gegevens en waarvan definitieve gegevens ontbreken, en geschieden op basis van opgave van afnemer en/of onder voorbehoud van nadere vaststelling/inmeten. Afwijkingen in de gegevens kunnen meer- minderwerk opleveren, waarvoor afnemer verantwoordelijkheid draagt.
2.5 Afnemer staat er voor in dat diegene die namens hem bestellingen of opdrachten plaatsen daartoe te allen tijde volledig bevoegd zijn.
2.6 Hütter levert een product, dienst en of installatie en de wet ketenaansprakelijkheid is hierop niet van toepassing.
2.7 Eventuele aanvullingen of wijzigingen van de opdracht na sluiting van de overeenkomst zijn voor Hütter eerst bindend, wanneer deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.
2.8 Wijzigingen of aanvullingen op offertes zijn van kracht na schriftelijke bevestiging van Hütter Waarna mogelijk een nieuwe looptijd van de aanbieding schriftelijk wordt vastgesteld.
2.9 Bij annulering van de overeenkomsten om welke reden dan ook door afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd over hetgeen afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. De schadevergoeding bestaat uit geleden schade door voorbereidingen,, offertes, calculaties, uitstel, derving van inkomsten door de annulering van de overeenkomst.

3. Prijzen
3.1 De prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief B.T.W., exclusief transport- en handelingskosten en eventuele reis- en verblijfskosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 De verkoopprijzen gelden op het moment van aanbieding en de looptijd van de aanbieding. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de (deel-)levering één of meerdere prijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen van goederen, materiaal- of onderdelen prijzen, loonkosten, heffingen, belastingen, valutakoersen e.d. stijgen, heeft Hütter het recht de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, tenzij anders is overeengekomen. Hütter stelt de afnemer zo spoedig mogelijk hierover in kennis.
3.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden de prijzen voor de levering van producten af magazijn van Hütter. De kosten van vracht en handeling en andere daarmee samenhangende kosten worden afzonderlijk aan de afnemer in rekening gebracht.
3.4 De condities voor leveringen, zowel franco als welke in rekening worden gebracht, zijn/worden per prijsaanbieding/offerte weergegeven. Deze kosten zijn opgebouwd uit transport- verpakking en handelingskosten.
3.5 Voor opdrachten geldt een minimum ordergrens van € 50,00. Voor orders vanaf € 50,00 en tot € 300,00 worden € 12,00 in rekening gebracht. Orders vanaf € 300,00 worden franco op 1 adres in Nederland geleverd.

4. Betaling en Incasso kosten
4.1 Betaling dient zonder korting of compensatie te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of eerder indien het kredietlimiet van de afnemer is overschreden. De genoemde betalingstermijnen hebben het karakter van een fatale termijn.
4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Hütter het recht om een rente van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is, over het openstaande bedrag van de afnemer in rekening te brengen.
4.3 Indien Hütter haar vordering op de afnemer aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijk, voor rekening van de afnemer zijn. Indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, heeft Hütter het recht om te allen tijde de leveranties en/of diensten op te schorten.
4.4 Indien afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn het gefactureerde bedrag niet (volledig) heeft voldaan, is de afnemer in verzuim, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
4.5 Indien bij een levering/installatie deelbetalingen zijn afgesproken, is de factuur datum met daarin vermeldt de betalingsdatum bepalend en in afwijking met artikel 4.1 tot 4.4. is het afnemer niet toegestaan, deze deelbetalingen op te schorten bij een klacht of tekortkoming over de levering/ installatie. Opschorten van de restbetaling is toegestaan, indien schriftelijk en met moverende redenen duidelijk is gemaakt wat de tekortkoming is en Hütter hierop schriftelijk heeft geantwoord en hiermede akkoord is. De ingehouden restbetaling moet in overeenstemming zijn met de kosten van het herstel/rest levering. Het ophouden van de totale betaling wordt beschouwd als een overschrijding van de betalingstermijn zie artikel .4.2 Hütter behoudt zich het recht voor bij niet tijdige betaling de levering/installatie op te schorten tot dat betaling is ontvangen. Kosten die verband houden met het opschorten van de uitvoering van de werkzaamheden, komen voor rekening van afnemer.
4.6 Indien Hütter bekend wordt dat afnemer in ongunstige financiële omstandigheden verkeert, of zijn door Hütter vastgestelde toegestane kredietlimiet heeft overschreden, heeft Hütter het recht betalingzekerheid te verlangen voor de resterende termijnen en de leveringen of diensten te stoppen tot dat hieraan is voldaan. Kosten voor het stoppen of ophouden komen voor rekening van afnemer.
4.7 Extra kosten, meer- of minderwerk: kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, of de feitelijk situatie afwijkend is met het aangebodene, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Onder minderwerk wordt verstaan het overeengekomen dat met in instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Speciaal voor klant gemaakte producten of constructies komen niet in aanmerking voor minderwerk.
4.8 De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

5. Levering en levertijd
5.1 De door Hütter opgegeven levertijden zijn indicatief en zullen zoveel mogelijk aangehouden worden, doch vormen geen fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding, evenmin het recht tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 De leveringstermijn vangt aan op de datum van totstandkoming van de overeenkomst, dan wel op de datum waarop alle benodigde gegevens van de afnemer zijn ontvangen voor de uitvoering van de opdracht door Hütter.
5.3 Hütter is niet verantwoordelijk voor het transport en verzekering van de goederen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij levering af magazijn gaat het risico van de goederen over op de afnemer op het moment van inladen.
5.4 Wordt een opdracht op verzoek van afnemer in gedeelten verzonden, dan wel naar verschillende adressen, dan geldt ten aanzien van ieder gedeelte het bepaalde in artikel 3.3, 3.5.

6. Overmacht
6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hütter in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat Hütter gehouden is tot enige schadevergoeding.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van Hütter gevergd kan worden, omdat zij niet te wijten is aan schuld van Hütter en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.3 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van ondergeschikten of door Hütter ingeschakelde derden, brand of ander vernietigingen in ons bedrijf, geheel of gedeeltelijk staking van toeleveranciers.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van de geleverde goederen gaat over, indien de afnemer hetgeen de afnemer op grond van de overeenkomst aan Hütter verschuldigd is, volledig aan de betaling heeft voldaan, alsmede de onder 4.2 en 4.3 bedoelde kosten. De afnemer is niet bevoegd deze producten met enig recht te bezwaren, te verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking te (doen) stellen.
7.2 Indien de afnemer enige verplichting uit de overeenkomt met betrekking tot de geleverde goederen niet nakomt, heeft Hütter het recht de goederen terug te nemen, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Afnemer staat Hütter toe de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden.
7.3 Kosten van het terugnemen van de geleverde goederen c.q. installatie door het niet volledig nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst met afnemer, komen geheel voor rekening van afnemer. Indien afnemer de levering/installatie heeft geleverd aan derden, heeft Hütter het recht zijn eigendom bij derden op te eisen c.q. met deze derden de finale kwijting te bewerkstelligen door betaling van het resterende plus de kosten.
7.4 Alle vordering van Hütter zijn terstond opeisbaar indien:
a. De afnemer failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
b. Beslag op zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd;
c. De afnemer onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

8. Reclames en garanties
8.1 Hütter verstrekt slechts garantie op geleverde producten en diensten, indien en voor zover wij garantie ontvangen van onze leveranciers c.q. toeleveranciers. Voor producten die Hütter produceert of optreedt als producent is garantie afhankelijk van het product, gebruik en verwachte levensduur.
8.2 Hütter staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van door Hütter geproduceerde of gemodificeerde producten. Hütter staat slechts in voor specifieke kwaliteitseisen of –normen van geproduceerde of gemodificeerde producten voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
8.3 Hütter garandeert nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan de afnemer is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor verwezenlijking van het doel waarvoor de afnemer het geleverde wenst aan te wenden, te verbruiken of te verwerken. Bij levering/installatie van projecten voor valbescherming vindt levering en installatie plaats conform de geldende relevante regelgeving t.w. Europese richtlijnen en product richtlijnen.
8.4 Indien binnen drie maanden na aflevering naar het oordeel van Hütter een klacht over het geleverde gegrond is gebleken, dan zal ter keuze van Hütter, het product kosteloos repareren, vervangen worden door nieuwe producten dan wel het factuurbedrag gecrediteerd worden.
8.5 De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt de afnemer Hütter zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht (8) werkdagen na de aflevering schriftelijk in kennis. Bij oplevering van projecten is de opleveringsdatum met opleverdocumenten bepalend. Bij geconstateerde tekortkomingen, dient afnemer Hütter hiervan schriftelijk in kennis te stellen met bewijsvoering/ constatering van het gebrek en dient Hütter afnemer binnen 14 dagen te informeren over het herstel van de tekortkomingen met afgifte van de datum van uitvoering.
8.6 Retourzending van geleverde goederen dienen altijd vooraf te zijn aangemeld en moeten voorzien zijn van een retournummer. Retourneren zonder aanmelding worden geweigerd
8.7 Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Standaard artikelen worden tegen een inhouding van 15% retourkosten teruggenomen. “Specials” speciaal voor u bestelde artikelen buiten ons standaard assortiment kunnen niet worden geretourneerd.
8.8 De volgende aanspraken worden, onverminderd hetgeen bepaald is in de bij een product geleverde bescheiden opgenomen garantiebepalingen, nimmer gedekt door de garantie:
• Bij een verkeerd of onoordeelkundig gebruik en/of onderhoud van de producten, waaronder gebruik van het product in strijd met de gebruiksaanwijzing.
• Indien wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten.
• Onvolkomenheden in het product als gevolg van externe oorzaken, zoals blikseminslag, brand, overstroming, etc.
8.9 Het recht op garantie dient door de afnemer te worden aangetoond, zo nodig middels opgaven van serie- of registratienummers en/of het overleggen van facturen met die gegevens.
8.10 De garantietermijn geldt voor een periode van 1 jaar na levering,- tenzij anders voortvloeit uit de aard van de goederen of diensten of partijen anders zijn overeengekomen.
8.11 Aanspraak op garantie kan na aanmelding uitsluitend plaatsvinden, indien afnemer dit aanmeldt met informatie over het gebrek, toepassing of gebruik en andere relevante informatie voor beoordeling door Hütter of zijn leverancier.
8.12 Hütter behoudt zich het recht voor, indien het product gedurende een nader vast te stellen tijd in gebruik is, de gebruikstijd in rekening te brengen bij her levering onder garantie. Indien sprake is dat voor de leverancier van Hütter de garantieverplichting geldt, zal de gegeven garantie worden doorgezet, met inachtneming van het bovenstaande.
8.13 Indien Hütter voor de toepassing van producten een verwachte levensduur afgeeft, is dit slechts een indicatie, gebaseerd op veronderstelde omstandigheden van toepassing of gebruik. Hütter kan niet worden gehouden aan deze levensduurverwachting en is aansprakelijkheid hiervoor nadrukkelijk uitgesloten.

9 Aansprakelijkheid
9.1 Hütter kan op geen enkele andere wijze dan uit hoofde van artikel 8 aansprakelijk zijn voor door afnemer in welke vorm dan ook geleden schade.
9.2 Hütter is slechts aansprakelijk voor schade die de afnemer lijdt en die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Hütter of haar werknemers toe te rekenen tekortkoming of onrechtmatige daad. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
9.3 Hütter is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade waaronder onder meer, doch niet uitsluitend, bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten, kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van indirecte en/of gevolgschade.
9.4 Afnemer vrijwaart Hütter voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door afnemer aan een derde geleverd is en dat (mede) bestond uit door Hütter geleverde producten en/of materialen.
9.5 Hütter is nimmer aansprakelijk voor door of namens Hütter verstrekte adviezen, gegevens, berekeningen of andere opgaven ter zake van geleverde producten en/of verstrekte diensten.
9.6 Hütter is nimmer aansprakelijk voor het door werknemers van de afnemer onbevoegd plaatsen van bestellingen.
9.7 Voor zover Hütter op haar Website verbindingen (links) heeft aangebracht c.q. aanbrengt naar websites van derden, geeft Hütter geen garanties met betrekking tot (de inhoud) van deze websites. Hütter is dan ook nimmer aansprakelijk voor gebruik van deze websites.
9.8 Het is afnemer niet toegestaan, delen van documenten of beschrijvingen of uitingen van leveringen/installaties voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Hütter.

10 Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op alle offertes van, bestellingen aan en/of overeenkomsten met en de uitvoering door Hütter, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook ingeval van transacties met het buitenland.
10.2 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Hütter neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Afnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
10.3 Het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
10.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen
10.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen,
10.6 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Hütter en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

TOP